Prawo i Rynek

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Blog o prawie pracy, zabezpieczenia społecznego,
rynku usług prawniczych i pracy prawnika

Europejskie poświadczenie spadkowe

Do polskich przepisów wprowadzono instytucję europejskiego poświadczenia spadkowego. Ma to ułatwić wykazywania praw do spadku w całej Unii Europejskiej. Wiąże się to ze stosowaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 107).

Poświadczenia te wydawać będą sądy oraz notariusze. Wybór podmiotu będzie należał do zainteresowanego. Maksymalna stawka notariusza wynosi 400 zł.

Proceduralnie wydanie poświadczeń będzie podobne do postępowania przed sądem o stwierdzenie nabycia spadku, a w odniesieniu notariuszy ? postępowania w sprawie wydania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Sądy i notariusze przekazują organom podatkowym informacje o sporządzonych europejskich poświadczeniach spadkowych. W zakresie podatku od spadku i darowizn, osoby z tzw. grupy zerowej (bliscy spadkodawcy) którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z tego podatku w wypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia lub europejskiego poświadczenia spadkowego mają 6 miesięcy na zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego, który to termin liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Poza tym zmieniono przepis o właściwości miejscowej, wprowadzając zasadę, że powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić – przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Dotychczas w przepisach byłą mowa o miejscu zamieszkania spadkodawcy. W praktyce może wywoływać to zamieszanie.

Zmiany te wynikają z obowiązującej od 17.08.2015 r. ustawy z 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1137).

Kategoria: Prawo cywilne